seismic-resistant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seismic-resistant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seismic-resistant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seismic-resistant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seismic-resistant

    * kỹ thuật

    chống động đất