scrap sorting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scrap sorting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scrap sorting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scrap sorting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scrap sorting

    * kỹ thuật

    sự phân loại phế liệu