scrap box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scrap box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scrap box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scrap box.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scrap box

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    hộp đựng phế liệu