scrapbook nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scrapbook nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scrapbook giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scrapbook.

Từ điển Anh Việt

  • scrapbook

    Trong Macintosh, đây là một dụng cụ văn phòng dùng để giữ các hình đồ họa hay dùng, như tiêu đề trên đầu thư của công ty chẳng hạn, mà sau đó bạn có thể chen vào các tài liệu mới khi cần thiết

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • scrapbook

    an album into which clippings or notes or pictures can be pasted