scrapyard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scrapyard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scrapyard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scrapyard.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scrapyard

    * kỹ thuật

    bãi đổ phế liệu