santa claus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

santa claus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm santa claus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của santa claus.

Từ điển Anh Việt

  • santa claus

    /,sæntə'klɔ:z/

    * danh từ

    ông già Nô-en

Từ điển Anh Anh - Wordnet