salix nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salix nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salix giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salix.

Từ điển Anh Việt

  • salix

    * danh từ

    (thực vật học) họ dương liễu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • salix

    a large and widespread genus varying in size from small shrubs to large trees: willows

    Synonyms: genus Salix