salix discolor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salix discolor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salix discolor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salix discolor.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • salix discolor

    Similar:

    pussy willow: small willow of eastern North America having greyish leaves and silky catkins that come before the leaves

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).