salix herbacea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salix herbacea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salix herbacea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salix herbacea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • salix herbacea

    Similar:

    dwarf willow: widely distributed boreal shrubby willow with partially underground creeping stems and bright green glossy leaves

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).