salix alba nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salix alba nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salix alba giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salix alba.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • salix alba

    Similar:

    white willow: large willow tree of Eurasia and North Africa having greyish canescent leaves and grey bark

    Synonyms: Huntingdon willow

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).