salix pentandra nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salix pentandra nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salix pentandra giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salix pentandra.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • salix pentandra

    Similar:

    bay willow: European willow tree with shining leathery leaves; widely naturalized in the eastern United States

    Synonyms: laurel willow

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).