salix alba vitellina nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salix alba vitellina nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salix alba vitellina giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salix alba vitellina.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • salix alba vitellina

    Similar:

    golden willow: European willow having greyish leaves and yellow-orange twigs used in basketry

    Synonyms: Salix vitellina

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).