salix nigra nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salix nigra nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salix nigra giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salix nigra.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • salix nigra

    Similar:

    swamp willow: North American shrubby willow having dark bark and linear leaves growing close to streams and lakes

    Synonyms: black willow

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).