rescue nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rescue nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rescue giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rescue.

Từ điển Anh Việt

 • rescue

  /'reskju:/

  * danh từ

  sự giải thoát, sự cứu, sự cứu nguy

  to go to someone's rescue: đến cứu ai

  (pháp lý) sự phong thích không hợp pháp tù nhân

  (pháp lý) sự cưỡng đoạt lại (tài sản)

  * ngoại động từ

  cứu, cứu thoát, cứu nguy

  to rescue someone from death: cứu người nào khỏi chết

  (pháp lý) phóng thích không hợp pháp (tù nhân)

  (pháp lý) cưỡng đoạt lại (tài sản)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • rescue

  * kỹ thuật

  cứu

  sự cứu hộ

  sự cứu nạn

  sự cứu nguy (trường hợp khẩn cấp)

  sự cứu sinh

  giao thông & vận tải:

  cứu hộ

  sự cứu nguy (sự thay đổi quỹ đạo của máy bay)

  xây dựng:

  sự cứu

  sự cứu nguy

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • rescue

  recovery or preservation from loss or danger

  work is the deliverance of mankind

  a surgeon's job is the saving of lives

  Synonyms: deliverance, delivery, saving

  free from harm or evil

  Synonyms: deliver

  take forcibly from legal custody

  rescue prisoners