prolong nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prolong nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prolong giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prolong.

Từ điển Anh Việt

 • prolong

  /prolong/

  * ngoại động từ

  kéo dài; nối dài; gia hạn

  to prolong a straigh line: kéo dài một đường thẳng

  to prolong a visit: kéo dài cuộc đi thăm

  to prolong a wall: nối dài thêm một bức tường

  phát âm kéo dài (một âm tiết...)

 • prolong

  kéo dài, mở rộng thác triển

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • prolong

  * kinh tế

  kéo dài

  nối dài

  * kỹ thuật

  kéo dài

  mở rộng

  xây dựng:

  gia hạn

  hóa học & vật liệu:

  ống ngưng

  toán & tin:

  thác triển

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • prolong

  lengthen in time; cause to be or last longer

  We prolonged our stay

  She extended her visit by another day

  The meeting was drawn out until midnight

  Synonyms: protract, extend, draw out

  lengthen or extend in duration or space

  We sustained the diplomatic negotiations as long as possible

  prolong the treatment of the patient

  keep up the good work

  Synonyms: sustain, keep up