piddling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piddling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piddling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piddling.

Từ điển Anh Việt

  • piddling

    * tính từ

    tầm thường, không quan trọng; nhỏ

Từ điển Anh Anh - Wordnet