petty official nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petty official nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petty official giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petty official.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • petty official

    * kinh tế

    viên chức nhỏ