petty loss and profit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petty loss and profit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petty loss and profit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petty loss and profit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • petty loss and profit

    * kinh tế

    lời lỗ nhỏ