petty loan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petty loan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petty loan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petty loan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • petty loan

    * kinh tế

    khoản vay nhỏ