petty cash nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petty cash nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petty cash giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petty cash.

Từ điển Anh Việt

 • petty cash

  * danh từ

  tiền chi vặt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • petty cash

  * kinh tế

  khoản thu chi nhỏ

  quỹ tạp chi

  quỹ tiền lẻ

  tiền chi vặt

  tiền mặt xài lẻ (trong quỹ)

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  quỹ nhỏ tiền mặt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • petty cash

  a small fund of cash that a firm keeps for the payment of incidental expenses