paving nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paving nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paving giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paving.

Từ điển Anh Việt

 • paving

  * danh từ

  mặt bằng được lát

  vật liệu để lát

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • paving

  * kỹ thuật

  đá lát đường

  gạch lát đường

  lát đường

  lớp lát mặt đường

  lớp mặt đường

  lớp phủ

  mặt đường

  sự lát mặt

  sự lát mặt đường

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • paving

  material used to pave an area

  Synonyms: pavement, paving material

  the act of applying paving materials to an area

  Synonyms: pavage

  Similar:

  pavement: the paved surface of a thoroughfare

  pave: cover with a material such as stone or concrete to make suitable for vehicle traffic

  pave the roads in the village