paving (stone) block nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paving (stone) block nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paving (stone) block giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paving (stone) block.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • paving (stone) block

  * kỹ thuật

  đá hộc

  phiến đá lát

  toán & tin:

  đá hộc, phiến đá lát