paving train nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paving train nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paving train giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paving train.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paving train

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đoàn xe xây dựng đường