paving flag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paving flag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paving flag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paving flag.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paving flag

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    phiến lát lề đường