paving expansion joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paving expansion joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paving expansion joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paving expansion joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paving expansion joint

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khe giãn mặt đường