paving on edge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paving on edge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paving on edge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paving on edge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paving on edge

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự lát đá đứng

    sự lát đá rìa