paving brick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paving brick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paving brick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paving brick.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paving brick

    * kỹ thuật

    gạch lát đường

    xây dựng:

    gạch lát tường