pavement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pavement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pavement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pavement.

Từ điển Anh Việt

 • pavement

  /'peivmənt/

  * danh từ

  mặt lát (đường, sàn...)

  vỉa hè, hè đường

 • pavement

  (cái) lát

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pavement

  * kỹ thuật

  áo đường

  cái lát

  đường đi bộ

  lớp bảo vệ

  lớp đường

  lớp lát mặt đường

  lớp mặt

  mặt đường

  mặt lát

  vỉa hè

  xây dựng:

  đường có rải mặt

  đường lát

  vỉa hè bờ đường

  giao thông & vận tải:

  lề đường (phố)

  hóa học & vật liệu:

  mặt lát (đường)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pavement

  the paved surface of a thoroughfare

  Synonyms: paving

  Similar:

  paving: material used to pave an area

  Synonyms: paving material

  sidewalk: walk consisting of a paved area for pedestrians; usually beside a street or roadway