pavement foundation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pavement foundation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pavement foundation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pavement foundation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pavement foundation

    * kỹ thuật

    nền đường