pavement base nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pavement base nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pavement base giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pavement base.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pavement base

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đáy áo đường