pavement light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pavement light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pavement light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pavement light.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pavement light

  * kỹ thuật

  gạch thủy tinh lát

  lỗ sáng mặt lát

  xây dựng:

  chiếu sáng từ (trong) hè đường