pavement slab nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pavement slab nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pavement slab giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pavement slab.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pavement slab

    * kỹ thuật

    bản lát đường