pavement spalling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pavement spalling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pavement spalling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pavement spalling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pavement spalling

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự làm tróc lớp phủ