pavement edge curb nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pavement edge curb nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pavement edge curb giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pavement edge curb.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pavement edge curb

    * kỹ thuật

    đá bờ đường