pavement edge line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pavement edge line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pavement edge line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pavement edge line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pavement edge line

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dải đường có biên (không có xe)