manual worker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

manual worker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm manual worker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của manual worker.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • manual worker

    * kinh tế

    người lao động chân tay