link nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

link nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm link giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của link.

Từ điển Anh Việt

 • link

  /liɳk/

  * danh từ

  đuốc, cây đuốc

  * danh từ

  mắt xích, vòng xích, khâu xích

  mắt dây đạc (= 0, 20 m)

  (số nhiều) khuy cửa tay

  mắt lưới; mắt áo sợi dệt, mắt áo sợi đan

  mối liên lạc; chỗ nối; vật để nối

  * ngoại động từ

  nối, nối lại với nhau, kết hợp lại, liên kết lại, liên hợp lại

  khoác (tay)

  * nội động từ

  kết hợp, liên kết; bị ràng buộc

 • link

  sự liên kết, sự nối

  l. of chain (tô pô) mắt xích

  mechanical l. (điều khiển học) liên kết cơ giới

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • link

  * kinh tế

  giò

  liên hệ

  liên kết

  liên lạc

  nối

  nối liền

  quan hệ

  ràng buộc

  sự kết hợp

  xúc xích

  * kỹ thuật

  bản lề

  cầu nối

  đường dẫn

  đường dây

  đường nối

  đường ống

  đường truyền

  ghép

  kết nối

  khâu

  khâu nối

  khuyên

  liên kết

  lực dính

  lực dính kết

  nối

  mắc nối

  mạch nối

  mắt xích

  móc cài

  móc liên kết

  móc xích

  mối liên hệ

  mối nối

  sự liên kết

  sự nối

  sự nối kết

  thanh giằng

  vòng

  điện:

  con nối

  toán & tin:

  đường liên kết

  xây dựng:

  khâu xích

  vòng xích

  cơ khí & công trình:

  màng nối

  mắt (xích, lưới)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • link

  the means of connection between things linked in series

  Synonyms: nexus

  a fastener that serves to join or connect

  the walls are held together with metal links placed in the wet mortar during construction

  Synonyms: linkup, tie, tie-in

  a unit of length equal to 1/100 of a chain

  (computing) an instruction that connects one part of a program or an element on a list to another program or list

  an interconnecting circuit between two or more locations for the purpose of transmitting and receiving data

  Synonyms: data link

  Similar:

  connection: the state of being connected

  the connection between church and state is inescapable

  Synonyms: connectedness

  Antonyms: disconnectedness

  connection: a connecting shape

  Synonyms: connexion

  liaison: a channel for communication between groups

  he provided a liaison with the guerrillas

  Synonyms: contact, inter-group communication

  radio link: a two-way radio communication system (usually microwave); part of a more extensive telecommunication network

  associate: make a logical or causal connection

  I cannot connect these two pieces of evidence in my mind

  colligate these facts

  I cannot relate these events at all

  Synonyms: tie in, relate, colligate, link up, connect

  Antonyms: dissociate

  connect: connect, fasten, or put together two or more pieces

  Can you connect the two loudspeakers?

  Tie the ropes together

  Link arms

  Synonyms: tie, link up

  Antonyms: disconnect

  connect: be or become joined or united or linked

  The two streets connect to become a highway

  Our paths joined

  The travelers linked up again at the airport

  Synonyms: link up, join, unite

  yoke: link with or as with a yoke

  yoke the oxen together