limp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limp.

Từ điển Anh Việt

 • limp

  /limp/

  * danh từ

  tật đi khập khiễng

  * nội động từ

  đi khập khiễng

  lê, bay rề rề, chạy ì ạch (máy bay, tàu thuỷ bị thương, bị hỏng)

  * tính từ

  mềm, ủ rũ

  ẻo lả, thiếu khí lực

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • limp

  * kỹ thuật

  cánh

  vành chia độ

  toán & tin:

  một số

  cơ khí & công trình:

  thang số

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • limp

  walk impeded by some physical limitation or injury

  The old woman hobbles down to the store every day

  Synonyms: gimp, hobble, hitch

  proceed slowly or with difficulty

  the boat limped into the harbor

  not firm

  wilted lettuce

  Synonyms: wilted

  lacking in strength or firmness or resilience

  gave a limp handshake

  a limp gesture as if waving away all desire to know" G.K.Chesterton

  a slack grip

  Similar:

  hitch: the uneven manner of walking that results from an injured leg

  Synonyms: hobble