limpidity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limpidity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limpidity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limpidity.

Từ điển Anh Việt

  • limpidity

    /lim'piditi/ (limpidness) /'limpidnis/

    * danh từ

    trạng thái trong trẻo, trạng thái trong suốt, trạng thái trong sáng

    sự sáng sủa, sự rõ ràng

Từ điển Anh Anh - Wordnet