pellucidness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pellucidness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pellucidness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pellucidness.

Từ điển Anh Việt

  • pellucidness

    xem pellucid

Từ điển Anh Anh - Wordnet