limpidness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limpidness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limpidness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limpidness.

Từ điển Anh Việt

  • limpidness

    /lim'piditi/ (limpidness) /'limpidnis/

    * danh từ

    trạng thái trong trẻo, trạng thái trong suốt, trạng thái trong sáng

    sự sáng sủa, sự rõ ràng