limpet asbestos nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limpet asbestos nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limpet asbestos giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limpet asbestos.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • limpet asbestos

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vữa amian phun (chống cháy)