limpet washer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limpet washer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limpet washer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limpet washer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • limpet washer

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vòng đệm mềm

    võng đệm mềm