limpness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limpness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limpness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limpness.

Từ điển Anh Việt

  • limpness

    * danh từ

    sự ẻo lả, sự yếu ớt

Từ điển Anh Anh - Wordnet