hobble nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hobble nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hobble giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hobble.

Từ điển Anh Việt

 • hobble

  /'hɔbl/

  * danh từ

  dáng đi tập tễnh, dáng đi khập khiễng, dáng đi cà nhắc

  dây chằng (đê buộc chằng chân ngựa... cho khỏi đi xa)

  tình trạng khó khăn, tình trạng lúng túng

  * nội động từ

  đi tập tễnh, đi khập khiễng, đi cà nhắc

  nói ấp úng, nói trúc trắc

  hành động do dự; tiến hành trục trặc

  trúc trắc (câu thơ)

  * ngoại động từ

  làm cho đi tập tễnh, làm cho đi khập khiễng, làm cho đi cà nhắc

  buộc chằng (chân ngựa... cho khỏi đi xa)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • hobble

  hamper the action or progress of

  The chairman was hobbled by the all-powerful dean

  Similar:

  fetter: a shackle for the ankles or feet

  hitch: the uneven manner of walking that results from an injured leg

  Synonyms: limp

  limp: walk impeded by some physical limitation or injury

  The old woman hobbles down to the store every day

  Synonyms: gimp, hitch

  hopple: strap the foreleg and hind leg together on each side (of a horse) in order to keep the legs on the same side moving in unison

  hobble race horses