late purple aster nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

late purple aster nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm late purple aster giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của late purple aster.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • late purple aster

    a variety of aster

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).