late cancellation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

late cancellation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm late cancellation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của late cancellation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • late cancellation

    * kinh tế

    sự hủy tiêu muộn