lance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lance.

Từ điển Anh Việt

 • lance

  /lɑ:ns/

  * danh từ

  giáo, thương, trường thương

  to break a lance with someone

  tranh luận với ai

  * ngoại động từ

  đâm bằng giáo, đâm bằng thương

  (y học) mổ, trích (bằng lưỡi trích)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • lance

  * kỹ thuật

  cây thương

  lưỡi

  ngọn

  ống nhỏ

  y học:

  chích

  dao chích, kim chích máu

  cơ khí & công trình:

  mũi cắt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • lance

  move quickly, as if by cutting one's way

  Planes lanced towards the shore

  pierce with a lance, as in a knights' fight

  open by piercing with a lancet

  lance a boil

  Similar:

  spear: a long pointed rod used as a tool or weapon

  Synonyms: shaft

  spear: an implement with a shaft and barbed point used for catching fish

  Synonyms: gig, fizgig, fishgig

  lancet: a surgical knife with a pointed double-edged blade; used for punctures and small incisions