lanceolate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lanceolate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lanceolate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lanceolate.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • lanceolate

    (of a leaf shape) shaped like a lance head; narrow and tapering to a pointed apex

    Synonyms: lancelike

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).