lancefield classification nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lancefield classification nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lancefield classification giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lancefield classification.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lancefield classification

    * kỹ thuật

    y học:

    phân loại Lance-field